Hur kan IAM hjälpa till att säkerställa compliance?

Hur kan IAM hjälpa till att säkerställa compliance?

Många företag utmanas idag av att hålla jämna steg med det ökande antalet nya krav och direktiv. Identitets- och åtkomsthantering (IAM) och Identity Governance spelar en avgörande roll för att försäkra att verksamheter överensstämmer med compliance-kravene.

I takt med den ökande digitaliseringen upplever företag idag en överväldigande mängd nya standarder, regler, direktiv och förordningar som de måste förhålla sig till. Det räcker inte längre för verksamheter att bara förstå om de omfattas av nya compliance-krav; de måste också avgöra hur de i så fall implementerar denna regel. Även om GDPR-reglerna vid det här laget är vardag för många, knackar nu EU:s skärpta säkerhetsdirektiv, NIS2 och DORA, på dörren, och det kommer ständigt nya regler.

Ta kontroll över compliance-utmaningarna med identitetshantering och Governance

En hörnsten i digital compliance är bra identitetshantering. Identitets- och åtkomsthantering (IAM) handlar om att hantera och kontrollera vem som har tillgång till en verksamhets digitala resurser och hur länge de ska behålla denna åtkomst. Identity Governance & Administration (IGA) är en del av IAM och tar grundläggande åtkomst- och identitetshantering ett steg längre. IGA kan hjälpa verksamheter att automatisera arbetsprocesser för identitetshantering, verkställa processer och policyer samt göra det enklare att följa gällande regler och bestämmelser. Det är avgörande för att uppfylla de compliance-krav som ställs av olika direktiv och förordningar.

Det kan dock vara en mycket komplex uppgift för verksamheter att sätta sig in i och följa de olika compliance-krav de ställs inför.

Vi har sammanställt en rad av de typiska utmaningar många stöter på, och varför just identitetshantering kan hjälpa verksamheter att tackla dem.

Vad är Identity Governance?

Identity Governance är en gren inom identitets- och åtkomsthantering (IAM) som täcker säkerhetsprocesserna som styr identiteter inom en organisation. Som en vital del av dagens cybersecurity teknikstack, låter Identity Governance dig definiera, kontrollera och övervaka användarrättigheter för att säkerställa att de är i linje med compliance och minimerar säkerhetsrisker.

→ Läs mer om 7 anledningar till varför er verksamhet behöver Identity Governance..
CW_illustrasjon_IAM

 

Komplexa och skiftande regler och standarder

Ett av de typiska utmaningar som verksamheter stöter på är att compliance-krav ofta är mycket komplexa och kan variera beroende på bransch, geografisk plats och typen av data som företaget hanterar. Dessutom är reglerna inte statiska; de ändras och uppdateras kontinuerligt för att möta nya tekniska framsteg och säkerhetshot. Det kan därför vara utmanande att hålla jämna steg med dessa förändringar.

Lyckligtvis ger en Identity Governance-lösning verksamheter möjlighet att anpassa och automatisera sina åtkomsthanteringspolicyer i linje med de aktuella compliance-kraven.

En automatisk policygenomföring i Identity Governance-lösningen hjälper också till att säkerställa att policyerna följs konsekvent och exakt.

Skydd av känslig data

Känslig data är särskilt attraktiva mål för cyberbrott. Om verksamheter inte har tillräcklig åtkomstkontroll och skydd på plats, riskerar de att läcka eller förlora dessa data. IAM-lösningar ger verksamheter möjlighet att implementera exakt åtkomstkontroll som säkerställer att endast auktoriserade användare har tillgång till känslig data. Här hjälper en kombination av ett Access Management-verktyg och en Identity Governance-lösning att uppfylla compliance-krav genom att logga och spåra all användaraktivitet. Det gör det möjligt att bevisa att den känsliga datan hanteras korrekt och säkert.

4 goda praxis för att bli bättre rustad inför compliance 

För att bli bättre förberedd för compliance finns det här fyra goda praxis att följa:

  1. Identifiera relevanta compliance-krav: Förstå vilka compliance-krav som gäller för er verksamhet och identifiera de specifika krav som ställs på identitets- och åtkomsthantering.
  2. Utför en riskbedömning: Identifiera potentiella hot och risker i förhållande till dina digitala resurser.
  3. Implementera en IAM-lösning: Välj en IAM-lösning som kan uppfylla de specifika compliance-krav som er verksamhet är underlagt.
  4. Håll dig uppdaterad: Se till att du håller dig uppdaterad om förändringar i compliance-kraven.

CW_illustrasjon_puzzle02

 

Undvik en bristande åtkomsthanteringsstruktur

Utan en strukturerad process för identitets- och åtkomsthantering riskerar verksamheter att ha inkonsekventa eller osäkra metoder för att skydda användardata.

Det kan leda till fel och missförstånd och öka risken för att obehöriga användare får tillgång till resurser de inte borde ha tillgång till. En brist på tydliga riktlinjer och kontrollpunkter gör det också svårt att uppfylla rapporteringskraven för compliance.

Med en kombination av Access Management (AM), Privileged Access Management (PAM) och Identity Governance (IGA) införs en strukturerad struktur för identitets- och åtkomsthantering med implementerade roller och policyer som definierar vilka användare som har tillgång till vilka resurser och i vilken utsträckning. Det gör det lättare att hantera åtkomst och garanterar att policyer upprätthålls konsekvent över hela verksamheten. Det säkerställer också att förändringar i användarrättigheter upptäcks och hanteras snabbt, vilket är avgörande för att uppfylla compliance-krav.

 

Max_whitecircle

Boka ett möte 

Vill du diskutera möjligheterna med en IAM-lösning för er verksamhet är du välkommen att boka ett möte.

→ Klicka här för att se tillgängliga tider i Max Rosencrantz kalender