Förebygg cyberattacker genom att göra en riskbedömning av era IAM-rutiner

Förebygg cyberattacker genom att göra en riskbedömning av era IAM-rutiner

De flesta cyberattacker uppstår på grund av obehöriga konton. Identifiering och riskbedömningar av identitets- och åtkomsthantering utgör grunden för att skydda er organisation mot dylika säkerhetsrelaterade incidenter.

Brist på kontroll över identitets- och åtkomsthantering gör organisationer sårbara

Den utbredda användningen av molnbaserade lösningar, hemmakontor, personlig IT-utrustning såsom surfplattor och mobiler samt sociala medier ökar också säkerhetskraven. Bristande kontroll över organisationens identitets- och åtkomsthantering gör er verksamhet sårbart och plötsligt kan obehöriga få åtkomst till nätverket och göra att förlust av känsliga dokument och information snabbt bli verklighet.

Med Identity Governance skapas ett strukturerat ramverk för organisationens identitets- och åtkomsthantering.
Här kan du läsa mer om 7 anledningar till varför er verksamhet behöver Identity Governance.

Dålig identitets- och åtkomsthantering ökar risken för attacker

Avancerade säkerhetsåtgärder och robusta brandväggar är inte tillräckliga för att skydda mot attacker om organisationen inte samtidigt har fullständig kontroll över identitets- och åtkomsthantering.

Svaga autentiseringsmetoder eller program som inte är kopplade till verksamhetens annars starka autentiseringsmetod utgör en säkerhetsrisk. Risken ökar med antalet anställda och övriga användare som har åtkomst och kan vara en öppen dörr för cyberkriminella vilket kan orsaka avsevärda problem för ditt företag. Utan lämpliga åtkomstkontroller ökar dessutom företagets sårbarhet genom att t.ex. tidigare anställda fortfarande har tillgång till känslig information.

Alla aktiviteter som ökar företagets sårbarhet och risken för obehörig åtkomst eller förlust av viktig verksamhetsdata bör riskbedömas för att se vilka aktiviteter som är absolut nödvändiga och vad som kan göras för att säkra dem.

Riskbedömning av organisationens hantering av identiteter och åtkomst

Vårt erbjudande inkluderar riskbedömning av identitets- och åtkomsthantering för företag i alla branscher. Riskbedömningar är en integrerad del av informationssäkerheten och ger underlag för affärskritiska strategiprocesser oavsett företagets storlek och komplexitet.

Riskbedömningen utgör också en del av processerna för överensstämmelse med lagstiftningen. Till exempel GDPR 32 för hantering av känsliga personuppgifter eller som en integrerad del av ISO 27001-verksamheten.

Riskbedömningen omfattar följande huvudsteg

 • Förberedelse för en kartläggning av:
  • Affärskritiska IT-system och/eller system som innehåller information som är sekretessbelagd
  • Användargrupper och roller
  • JML-processer (Joiner, Mover, Leaver)
 • Workshop med nyckelpersoner
  • En vägledningsbaserad metod för att identifiera hot, utvärdera konsekvenser, identifiera åtgärder och bedöma risker
 • Få en överblick över:
   • De mest kritiska hoten och riskerna
   • Definierade konkreta åtgärder och insatser för att minska riskerna till en godtagbar nivå, samt för att säkerställa efterlevnad av regelverk och anpassningsförmåga till den snabba digitaliseringenCW_illustration
   


KONTAKTA OSS FÖR ETT PRISERBJUDANDE