5 åtgärder för att bli redo för NIS2 med Identity and Access Management

5 åtgärder för att bli redo för NIS2 med Identity and Access Management

Med NIS2-direktivet på väg kommer det nya och strängare krav på organisationer gällande dataskydd och löpande rapportering. Lyckligtvis kan Identity and Access Management (IAM) hjälpa till att uppfylla flera av kraven.

Vad är NIS2?

NIS2 är en uppdaterad version av EU:s första cybersäkerhetsdirektiv, NIS, med ett ökat fokus på:

Att stärka organisationers robusthet mot cyberattacker
Främja informationsdelning
Säkerställa enhetliga säkerhetsstandarder.

Med direktivet följer skärpta säkerhetskrav för organisationer inom EU och för de som tillhandahåller tjänster i EU-länderna.

En av huvudpunkterna i NIS2 är att organisationer måste:

Ha en skräddarsydd kontroll över vem som har tillgång till vilka data
Proaktivt identifiera och reagera på onormalt beteende eller potentiella säkerhetsbrott.
Kunna presentera detaljerade rapporter om dataåtkomst och -aktivitet.

När träder NIS2 i kraft?

NIS2 är ett EU-direktiv, vilket innebär att det ska anpassas och implementeras i varje enskilt EU-lands nationella lagstiftning. Direktivet trädde i kraft i januari 2023 och ska senast vara implementerat i länderna hösten 2024. Det innebär att kraven kan variera från land till land. Det finns dock en rad allmänna riktlinjer i NIS2 som din organisation redan nu bör förbereda sig för.

IAM kan hjälpa din organisation att bli redo för NIS2

 

Vad är IAM och hur kan det hjälpa din organisation att bli redo för NIS2?

Identity and Access Management (IAM) handlar om att styra och övervaka vem som har tillgång till vad. Det innebär kontinuerlig övervakning och kontroll av rättigheter för att säkerställa att de förblir lämpliga och säkra. IAM kan hjälpa till med att autentisera och auktorisera identiteter, hantera tillgångsrättigheter samt övervaka användaraktivitet och generera rapporter om tillgångar och identiteter. Dessa är alla centrala aspekter som NIS2 fokuserar på.

1. Förstå vad NIS2 innebär för din organisation 

Det är viktigt att förstå exakt hur NIS2-direktivet kommer att påverka din organisation. Direktivet utvidgar sin räckvidd för att omfatta fler sektorer och gäller alla organisationer som tillhandahåller tjänster inom EU:s gränser. Dessutom omfattar direktivet hela försörjningskedjan.

Även om din organisation inte alls omfattas av NIS2, representerar det ändå best practice. De grundläggande riktlinjerna från direktivet kommer att gynna varje organisation, oavsett om det är ett krav eller inte.

NIS2 är nämligen skapat med syftet att rusta organisationer för att bättre kunna motstå cyberattacker och säkerställa att din organisation kan minimera kostnaderna om det värsta skulle hända.

2. Stärk säkerheten med Privileged Access Management (PAM)

Privileged Access Management, även känt som PAM, spelar en avgörande roll i samband med NIS2-direktivet. PAM är en del av IAM-paraplyet och fokuserar på att skydda tillgången för användare med utökade rättigheter - de så kallade privilegierade användarna, som ofta är måltavlor för cyberattacker på grund av deras omfattande tillgång och kontroll.

Genom att använda multifaktorautentisering och realtidsövervakning av privilegierade användares aktiviteter, stärker PAM din organisations förmåga att snabbt upptäcka och reagera på misstänkt beteende. En avgörande komponent i en effektiv PAM-strategi är Zero Standing Privileges, som säkerställer att det inte finns några bestående privilegierade tillgångsrättigheter kopplade till specifika identiteter och konton. På detta sätt minimeras risken och den potentiella omfattningen av en cyberattack genom att begränsa tillgången som angriparna kan uppnå via en komprometterad användare.

Stärk säkerheten med Privileged Access Management (PAM)

 

3. Investera i Identity Governance and Administration (IGA) 

Identity Governance and Administration (IGA) är en central komponent i IAM och spelar en avgörande roll för att uppfylla NIS2-direktivets riktlinjer för robust hantering av digitala identiteter. IGA omfattar viktiga element som Access Governance, Entitlement Governance, User Lifecycle Management och Identity Provisioning, som var och en spelar en viktig roll när det gäller att säkerställa överensstämmelse och stärka säkerheten i din organisation.

IGA ser till att användaridentiteters tillgångsrättigheter i organisationen hanteras korrekt genom hela användarens livscyklus, och att de avvecklas och tas bort när det behövs.

IGA är alltså viktigt för att hantera alla identiteter i din organisation, vilket NIS2 betonar.

4. Förbättra din organisations hantering av tillgångar

NIS2 innebär att organisationer ska ha strikt kontroll över tillgången till kritiska data och system. Access Management-strategier kan hjälpa till att säkerställa just detta. Tillgångshantering är en viktig komponent i IAM, eftersom den säkerställer att endast auktoriserade identiteter har tillgång till specifika data eller system, och att detta stöds av policyer som överensstämmer med organisationens säkerhets- och compliance-krav.

Access Management kan integreras med IGA-processer för att säkerställa en effektiv hantering av tillgångar under hela användarnas livscyklus.Prioritera processer, policyer och människor med IAM

5. Prioritera processer, policyer och människor

För att din organisation ska bli redo för NIS2 är det viktigt att fokusera på kärnan i cybersäkerhet: processer, policyer och människor.

Granska och finslipa processerna kring identitets- och tillgångshantering så att de är effektiva och anpassningsbara till en föränderlig säkerhetsmiljö.
Etablera robusta IAM-policyer för enhetlig hantering av identiteter och tillgångsrättigheter.
Slutligen är det viktigt att komma ihåg att människor ofta är den viktigaste faktorn i cybersäkerhet. Se till att utbilda och träna medarbetare i säkerhetsprinciper och varför IAM är viktigt.

Om grunden är på plats, kommer den efterföljande processen att implementera och använda den korrekta IAM-lösningen att bli enklare och mer effektiv.

Ladda ner vår whitepaper om NIS2 och IAM